lega-iuris.pl lega-iuris.pl

Co zrobić, żeby otrzymać lub zrzec się spadku za granicą?


Opubl. dnia 25 luty 2014 r.

Autor: Mariusz Korcyl

ARTYKUŁ  NUMER 30

CO ZROBIĆ, ŻEBY OTRZYMAĆ LUB ZRZEC SIĘ SPADKU ZAGRANICĄ?

Masa spadkowa - nie zawsze będzie znajdowała się na terenie Polski, ponieważ zmarły spadkodawca mógł zamieszkiwać za granicą. Tam też mógł pozostawić majątek. Jak zatem nabyć lub odrzucić spadek, znajdujący się poza granicami Polski?

PRAWO WŁAŚCIWE DLA SPADKU

Decydujące znaczenie dla ustalenia przepisów właściwych w sprawach dotyczących stosunków międzynarodowych osobistych i majątkowych ma art. 64 ustawy z dnia 4 luty 2011 r., Prawo prywatne międzynarodowe.

Zgodnie zatem z ust. 1 art. 64 w/w ustawy - w pierwszej kolejności o prawie właściwym rozstrzyga testament lub inne rozrządzenie na wypadek śmierci, który może poddać sprawę spadkową:

  1. swemu prawu ojczystemu;
  2. prawu miejsca swego miejsca zamieszkania;
  3. prawu miejsca swojego zwykłego pobytu z chwili dokonania tej czynności lub z chwili śmierci.

ISTOTNE: Jeżeli spadkodawca - nie dokona wyboru prawa, wówczas właściwe jest prawo ojczyste spadkodawcy z chwili śmierci (art. 64 ust. 2 w/w ustawy).

Z kolei o ważności testamentu, (z wyjątkiem formy testamentu i jego odwołania, które określa Konwencja dotycząca kolizji praw w przedmiocie formy rozporządzeń testamentowych sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 1969 r. Nr 34, poz. 284), stosowana odpowiednio do innych rozrządzeń na wypadek śmierci) i innych rozrządzeń na wypadek śmierci rozstrzyga prawo ojczyste spadkodawcy z chwili dokonania tej czynności (art. 65 w związku z art. 66 ust. 1 i 2 w/w ustawy).

ISTOTNE: Konwencja Haska znosi wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, które wystarczy by były poświadczone przez właściwy organ państwa z którego dokument pochodzi np. u notariusza lub przez sąd, przy czym legalizacja wymagana jest przykładowo dla: aktów stanu cywilnego, wyroków sądowych, świadectw szkolnych, dyplomów, pełnomocnictw, testamentów, dokumentów sporządzonych przed urzędnikiem państwowym.

Na podstawie w/w art. 64 ust. 2 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe w związku z art. 628 k.p.c., do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd rejonowy dla m.st. Warszawy.

Nadto oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku może być złożone przed polskim sądem rejonowym lub polskim notariuszem (art. 640 § 1 k.p.c.).

PODWÓJNE OBYWATELSTWO

Gdyby natomiast spadkodawca posiadał podwójne obywatelstwo, to wówczas art. 2 § 1-3 ustawy Prawo prywatne międzynarodowe określa, że: jeżeli ustawa przewiduje właściwość prawa ojczystego, obywatel polski podlega prawu polskiemu, chociażby prawo innego państwa uznawało go za obywatela tego państwa, zaś cudzoziemiec mający obywatelstwo dwóch lub więcej państw podlega, jako prawu ojczystemu, prawu tego z nich, z którym jest najściślej związany.

Z kolei, gdy ustawa uzależnia właściwość prawa od tego, czy określone osoby są obywatelami tego samego państwa, do przyjęcia, iż wymaganie to jest spełnione, wystarczy, że prawo tego państwa osoby te uznaje za swoich obywateli.  

SĄD WŁAŚCIWY W POLSCE, CZY ZAGRANICĄ?

Widzisz tylko 40 % artykułu, w którym nie ma najistotniejszej treści. Wykup dostęp do dalszej części artykułu, poprzez wpłatę 10,00 PLN z VAT na konto bankowe:


13 1600 1462 1949 9133 9000 0006


Po dokonaniu wpłaty wyślij potwierdzenie przelewu na adres e-mail: kancelaria@lega-iuris.pl

 
©2013 lega-iuris.pl